หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2561

คำเทศนา : ความสำคัญของความคิด

คำเทศนา ความสำคัญของความคิด
เทศนาศุกร์อธิษฐาน วันที่ 2 มีนาคม 2018 ณ.คริสตจักรบูรณา
 โดย อาจารย์ใหญ่ (พรพรต อริยะนนทกุล)


1.พระเจ้าสนพระทัยความคิดของเราเสมอ
   (ปฐก.6:5) , (มธ22:37)
2.ความคิดเป็นตัวกำหนดการกระทำของเรา
   (ปฐก37:18)
3.ความคิดเป็นสิ่งสะท้อนตัวตนของเรา
   (สภษ.27:19)
4.ความคิดตามพระคัมภีร์สามารถปกป้องเราจากบาปได้
   (ปฐก.39:9)
5.ความคิดที่ดีมีผลต่อการไว้วางใจ
   (ปฐก.41:33,39-40)

เราจะมีความคิดที่ถูกต้องได้อย่างไร ?
1.ต้องรู้ให้ได้ว่าความคิดนั้นมาจากอะไร
   (รม.3:23),(1ทธ.4:2),(ยรม.17:9)
2.ต้องรู้จักมลพิษทางใจ
   (1ธส.5:8),(สภษ.15:14),(ฟป.4:6-8)
3.สร้างความคิดใหม่ในพระวจณะของพระเจ้า
   (อฟ4:23-24) , (ยร17:17) , (รม.12:2)
4.ไม่หยุดที่จะเรียนรู้
    (สภษ18:15) , (กจ12:17) , (อฟ3:20)