หน้าเว็บ

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

๏ รากฐานชีวิตคริสเตียน - ผูกพันกับคริสจักร1. ความหมายของการผูกพันกับคริสจักร
    หากเราศึกษารากศัพท์ของคำ2คำ คือ "การผูกพัน" และคำว่า "คริสจักร" เราจะพบความหมาย
    1.1 การผูกพันตัวหมายถึง
         " ดีเลิศ หรือ เต็ม "เป็นการเต็มใจยินดีผูกพันกับพระเจ้า
         " ฝากไว้ "  การเอาชีวิตของเราไปฝากไว้กับพระเจ้าที่เราผูกพันด้วย
         " แยกออกหรือทำให้บริสุทธิ์ "เป็นการแยกออกจากสิ่งเก่าและผูกพันกับสิ่งใหม่คือพระเจ้า
         " ถวายตัว "คือการผูกพันทั้งชีวิตกับพระเจ้า
     1.2 คริสจักรหมายถึง
          กลุ่มคนที่เชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์และยอมรับพระองค์ในฐานะพระเจ้า  พระผู้ช่วยให้รอด
          อฟ 3:8-10 ทรงโปรดประทานพระคุณนี้แก้ข้าพเจ้า ผู้เป็นคนเล็กน้อยที่สุดในพวกธรรมมิกชนทั้งหมด ทรงให้ข้าพเจ้าประกาศแก่คนต่างชาติ ถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์อันหาสุดมิได้ และทำให้คนทั้งปวงเห็นแผนงานแห่งความล้ำลึก ซึ่งตั้งแต่สร้างโลกทรงปิดบังไว้ที่พระเจ้าผู้ทรงสร้างสารพัดทั้งปวง ประสงค์จะให้เทพผู้ปกครองและศักดิเทพในสวรรคสถาน รู้จักปัญญาอันซับซ้อนของพระเจ้าทางคริสจักร ณ บัดนี้

2. เงื่อนไข ของการผูกพันธ์ตัวกับคริสจักร
    2.1 กลับใจใหม่บังเกิดใหม่แล้ว  หมายถึง การหันหลังให้กับบาปหรือวิถีเดิมโดยต้อนรับพระเยซูคริสต์มาเป็นพระเจ้าในชีวิต
    กจ2:38 ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า " จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในนามพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคนเพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสีย แล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธฺ์ "
    2.2 ยินดีติดตามพระเยซูคริสต์ตลอดชีวิต หมายถึง การตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะติดตามพระเยซู ไม่ว่าสถานะการณ์จะเป็นเช่นไร ก็จะยึดมั่นพระเยซูและติดตามตลอดไป
    มก 8:34 พระองค์จึงทรงเรียกประชาชนกับเหล่าสาวกให้เข้ามา แล้วตรัสแก่เขาว่า " ถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามา ให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบก และตามเรามา "

3. วิธีการผูกพันตัวกับคริสจักร
    3.1 เข้าร่วมประชุมสม่ำเสมอโดยไม่ขาด
    ฮบ10:25 อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้น แต่จงพูดหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น เพราะท่านทั้งหลายก็รู้ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว
    3.2 ร่วมนิมิตรกับคริสจักร นบนอบเชื่อฟังให้เกียรติสนับสนุนผู้นำ
    1 ทธ 5:17 จงถือว่าผู้ปกครองที่ปกครองดีนั้นสมควรได้รับเกียรติสองเท่า โดนเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองที่เทศนาและสั่งสอน
    3.3 ร่วมรับใช้ในคริสจักร
    1 ปต 4:10 ตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานที่ทรงประทานให้แล้ว ก็ใช้ของประทานนั้นเพื่อประโยชน์แกกันและกัน เป็นผู้มอบฉันทะที่ดี ที่แจกและสำแดงพระคุณนานาประการของพระเจ้า
    1 ธส 5:14 และพี่น้องทั้งหลาย เราขอพวกท่านให้ตักเตือนคนที่เกียจคร้าน หนุนน้ำใจผู้ที่ท้อใจ ชูกำลังคนที่อ่อนกำลัง และมีใจอดเอาเบาสู้ต่อคนทั้งปวง

4. ผลของการผูกพันตัวกับคริสจักร ( พระพรที่ได้รับ )
    4.1. ได้รับการปกคลุมฝ่ายวิญญาน
    1 ยน 21:15-19 เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว พระเยซูตรัสกับซีโมนว่า ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ย เจ้ารักเรามากกว่าเหล่านี้หรือ เขาทูลพระองค์ว่า เป็นความจริงพระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์ พระองค์ตรัสสั่งเขาว่า จงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิด พระองค์ตรัสครั้งที่สองว่า ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ย เจ้ารักเราหรือ เขาทูลตอบพระองค์ว่า เป็นความจริงพระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์ พระองค์ตรัสกับเขาว่า จงดูแกะของเราเถิด พระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สามว่า ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ย เจ้ารักเราหรือ เปโตรก็เป็นทุกข์ใจที่พระองค์ตรัสถามเขาครั้งที่สามว่า เจ้ารักเราหรือ เขาจึงทูลพระองค์ว่า พระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์ พระเยซูตรัสกับเขาว่า จงเลี้ยงแกะของเราเถิด เราบอกความจริงแก่เจ้าว่า เมื่อเจ้ายังหนุ่มเจ้าคาดเอวของเจ้าเองและเดินไปไหนๆตามที่เจ้าปรารถนาจะไป ( ที่พระองค์ตรัสอย่างนั้น เพื่อแสดงว่าเปโตรจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการตายอย่างไร ) ครั้นพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วจึงสั่งเปโตรว่า จงตามเรามาเถิด
    4.2 ได้รับการสอนอย่างถูกต้องตามหลักพระคำภีร์อย่างครบถ้วนสามารถแยกแยะได้คำสอนไหนถูกต้อง คำสอนไหนผิด
    กจ 20:29 ข้าพเจ้าทราบอยู่ว่า เมื่อข้าพเจ้าไปแล้วจะมีสุนัขป่าอันร้ายมาในหมู่พวกท่านและไม่ละเว้นฝูงแกะไว้เลย
    4.3 ได้รับการพัฒนาลักษณะชีวิต
    อฟ 4:13-14 จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ และในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า จนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์ เพื่อที่เราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไป ถูกซัดไปซัดมาและหันไปเหมาด้วยลมปากแห่งคำสั่งสอนทุกอย่าง และด้วยเ่ล่ห์กลของมนุษย์ตามอุบายฉลาดอันเป็นการล่อล่อลวง
    4.4 ได้สามัคคีธรรมกับพี่น้อง
     1 ยน 1:7 แต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่าง เหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตยในความสว่าง เราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของเพราะองค์


คำ ค้น :เวปไซด์คริสเตียน,นมัสการ,พระคำภีร์,พระวจนะคำ,หนุนใจ,พระเยซูคริสต์,พระ เจ้า,God,การเฝ้าเดี่ยว,การอธิฐาน,วันคริสมาส,วันอีสเตอร์,วันวาเลนไท น์,หลักความเชื่อ,คำพยานชีวิต,ประสบการณ์พระพร,การรับใช้,พระวิญญานบริสุ ทธิ์,พระบุตร,Holly Spirit,คริสจักร,คำเทศนา,ดาวน์โหลดเพลงนมัสการ,ดาวน์โหลด เพลงworship,Download music,Mp3,Cristain music,Worship song,ห้องชั้นบน,ชุมชนคนรักพระเจ้า,คำพยานชีวิต,ผู้เชื่อใหม่,เปิดใจต้อนรับ พระเยซู,หนังคริสเตียน,ภาพยนต์คริสเตียน,ขายดีวีดี,หนังต่างประเทศ