หน้าเว็บ

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

๏ การเฝ้าเดี่ยว

               
การเฝ้าเดี่ยวคืออะไร

การเฝ้าเดี่ยวคือการเข้ามาหาพระเจ้าเป็นการส่วนตัวในชีวิตประจำวัน ดังนั้นการเฝ้าเดี่ยวจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณของชีวิตคริสเตียนการเฝ้าเดี่ยวประกอบด้วย1) การอธิษฐาน2) การนมัสการ3) การอ่านพระคัมภีร์และเชื่อฟังพระคัมภีร์

ความสำคัญของการเฝ้าเดี่ยว
การเฝ้าเดี่ยวมีความสำคัญมากต่อชีวิตคริสเตียนเพราะเป็นช่วงเวลาที่คริสเตียนผู้นั้นได้พบพระเจ้าเป็นการส่วนตัว จำเป็นอย่างยิ่งที่คริสเตียนต้องสามัคคีธรรมกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวทุกวัน
อฟ.6.18-19 จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา
ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่างจงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชนทุกคน
และอธิษฐานเพื่อข้าพเจ้าด้วยเพื่อจะทรงประทานให้ข้าพเจ้ามีคำพูดและเกิดใจกล้าประกาศ
และสำแดงข้อลับลึกแห่งข่าวประเสริฐได้


ก. เพราะพระเจ้าสร้างเรามาเพื่อสามัคคีธรรมกับพระองค์ 
ตั้งแต่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ที่สวนเอเดน แต่เมื่อมนุษย์ได้กระทำบาปต่อพระเจ้าทำให้สัมพันธภาพที่สนิทสนมยิ่งระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าได้สูญหายไป เมื่อพระเยซูคริสต์ได้ทรงเสด็จมาสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปเราบนไม้กางเขน นำการยกโทษบาปแก่ผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ทำให้เกิดการนำกลับคืนดีระหว่างมนุษย์และพระเจ้าอีกครั้ง


ข. พระเยซูทรงใช้เวลาเช้ามืดออกไปเฝ้าพระบิดา 
มก.1.35 ครั้นเวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่เปลี่ยวและทรงอธิษฐานที่นั่น
จึงเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคริสเตียนที่ต้องทำอย่างนี้ด้วย


ค. เพราะการเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นการส่วนตัวในแต่ละวันจะช่วยให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณจิตของผู้นั้นเจริญเติบโตขึ้นในพระเจ้า
ร่างกายของเราต้องการอาหารฉันใด ชีวิตฝ่ายวิญญาณเราต้องการอาหารฉันนั้น พระวจนะพระเจ้าคืออาหารฝ่ายจิตวิญญาณของเรา ถ้าเราขาดการอ่านพระวจนะของพระเจ้า ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราก็จะอ่อนแอ การเฝ้าเดี่ยวเป็นการเข้าไปรับกำลัง ความชื่นชมยินดี รับคำแนะนำตักเตือน ช่วยให้ชีวิตของเราถูกเปลี่ยนแปลงเหมือนกับพระเจ้าทุกวัน ๆ มีชีวิตที่คงเส้นคงวาในการติดตามพระเจ้า ถ้าเราละเลย หรือทิ้งการเฝ้าเดี่ยว ก็ส่งผลเสียต่อชีวิตของเราคือเราจะขาดการถูกสร้างชีวิตจากภายใน เรากำลังปฏิเสธสิทธิพิเศษที่จะมีสัมพันธ์สนิทสนมกับพระเจ้า เราจะขาดประสบการณ์แห่งฤทธิ์เดช และการฟื้นฟูใหม่ในใจของเรา เราจะขาดพระพรที่พระเจ้าทำการใหญ่ยิ่งผ่านทางชีวิตของเรา เราจะกลายเป็นคริสเตียนที่อ่อนแอตลอดช่วงเวลาที่ขาดการเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้า

                 
เฝ้าเดี่ยวได้อย่างไร 
เมื่อเรารู้แล้วว่าการเฝ้าเดี่ยวมีความสำคัญมากยิ่งเพียงไร เราจะต้องใสใจว่าจะมีชีวิตเฝ้าเดี่ยวได้อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีข้อเสนอ 3 ประการ


ก. มีท่าทีที่ถูกต้อง 
สิ่งแรกที่เราควรทำในการเฝ้าเดี่ยวคือ การมีท่าทีในใจที่ถูกต้อง
ซมอ.16.7 แต่พระเจ้าตรัสกับซามูเอลว่า"อย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขา
ด้วยเราไม่ยอมรับเขาเพราะพระเจ้าทอดพระเนตรไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดูมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจ"
บางครั้งเรากระทำสิ่งที่ถูกต้องด้วยท่าทีที่ผิด เหมือนกับกษัตริย์อามาซิยาห์กระทำใน
พกษ.14.3-4 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรพระเจ้าแต่ยังไม่เหมือนกับดาวิด
บรรพบุรุษของพระองค์พระองค์ทรงกระทำตามทุกสิ่งซึ่งโยอาชราชบิดาของพระองค์ได้ทรงกระทำ
แต่ว่าปูชนียสถานสูงนั้นยังมิได้ทรงรื้อเสียประชาชนยังคงถวายสัตวบูชาและเผาเครื่องหอมบนปูชนียสถานสูงเหล่านั้น
ดังนั้นเมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้าควรเข้ามาด้วยท่าทีที่ถูกต้อง ด้วยใจที่หิวกระหายอยากจะพบพระเจ้า เราควรเข้ามาด้วยท่าทีที่คาดหวังด้วยใจกระตือรือร้นจดจ่อต้องการพบพระเจ้า ดาวิดเป็นแบบอย่างดังที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์
สดด.63.1 ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์แสวงพระองค์
จิตวิญญาณของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์เนื้อหนังของข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์ในดินแดนที่แห้งและอ่อนโหยที่ที่ไม่มีน้ำ
สดด.42.1-2 กวางกระเสือกกระสนหาลำธารที่มีน้ำไหลฉันใดข้าแต่พระเจ้าจิตวิญญาณของข้าพระองค์ก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้น
จิตวิญญาณของข้าพระองค์กระหายหาพระเจ้าหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์เมื่อไรข้าพระองค์จะได้มาเห็นพระพักตร์พระเจ้า
ถ้าเรามีท่าทีเช่นนี้เราจะไม่ผิดเวลา หรือมาสาย ในการเข้าเฝ้าพระเจ้า ท่าทีที่ถูกต้องคือการเข้ามาด้วยใจที่ยกย่องเห็นคุณค่าปรารถนาที่จะเชื่อฟังพระเจ้า รอคอยพระเจ้าด้วยใจที่สงบนิ่ง ตระหนักเสมอว่า คือองค์พระเจ้าผู้เป็นที่เกรงกลัวในสภาของบรรดาผู้บริสุทธิ์ใหญ่ยิ่ง
และน่าเกรงขามเหนือกว่าทั้งสิ้นที่อยู่รอบพระองค์ สดด.89.7 และการตอบสนองที่ดีที่สุดต่อพระเจ้าในการเฝ้าเดี่ยวคือการเชื่อฟังและกระทำตามที่พระเจ้าทรงสอนจากพระวจนะของพระองค์


ข. เลือกเวลาที่เจาะจง
เวลาที่เหมาะสมในการเฝ้าเดี่ยวของแต่ละคนแตกต่างกัน ดังนั้นเราจะต้องจัดสรรเวลาที่เหมาะสมที่สุดของเรา และจะใช้เวลานานเท่าใด อาจตอบได้ว่า เราควรเลือกเวลาที่ดีที่สุดให้พระเจ้า ควรเป็นช่วงเวลาที่เราสดชื่นที่สุด ร่างกายพร้อมที่สุด ไม่ควรเป็นเวลาที่เราเหน็ดเหนื่อยฝ่ายร่างกาย จากพระวจนะพระเจ้าเราเห็นว่าเป็นเวลาเช้าคือเวลาคุณภาพที่สุด
พระเยซู มก.1.35 ครั้นเวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่เปลี่ยวและทรงอธิษฐานที่นั่น
อับราฮาม ปฐก.19.27 เวลาเช้ามืดอับราฮัมออกไปยังที่ที่ท่านยืนเฝ้าพระเจ้า
โยบ โยบ 1.5 และเมื่อการเลี้ยงเวียนครบรอบแล้วโยบจะใช้ให้ไปทำพิธีชำระตัวเขาทั้งหลายให้บริสุทธิ์
และท่านจะตื่นแต่เช้ามืดถวายเครื่องเผาบูชาตามจำนวนของเขาทั้งหมดเพราะโยบกล่าวว่า
"
ชะรอยบุตรของข้าพเจ้าได้กระทำบาปและแช่งพระเจ้าอยู่ในใจของเขา"โยบกระทำดังนี้เรื่อยมา
ยาโคบ ปฐก.28.18 ยาโคบจึงลุกขึ้นแต่เช้ามืดเอาก้อนหินซึ่งใช้หนุนศีรษะตั้งขึ้นเป็นเสาศักดิ์สิทธิ์และเทน้ำมันบนยอดเสานั้น
โมเสส อพย.34.4 ฝ่ายโมเสสจึงสกัดศิลาสองแผ่นเหมือนสองแผ่นแรกแล้วท่านก็ตื่นแต่เช้าขึ้นไปบนภูเขาซีนายตามรับสั่งของพระเจ้าถือศิลาไปสองแผ่น
ดาวิด สดด.5.3 ข้าแต่พระเจ้าในเวลาเช้าพระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพระองค์ซึ่งข้าพระองค์เตรียมถวายเครื่องสักการบูชาแด่พระองค์และเฝ้าคอยดูอยู่
สดด.57.7-8 ข้าแต่พระเจ้าจิตใจของข้าพระองค์มั่นคงจิตใจของข้าพระองค์มั่นคงข้าพระองค์จะร้องเพลงข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดี
จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ยจงตื่นเถิดพิณใหญ่และพิณเขาคู่เอ๋ยจงตื่นเถิดข้าพเจ้าจะปลุกอรุณ
เอลคามาห์และฮันนาห์ ซมอ.1.19 เขาทั้งหลายลุกขึ้นแต่เช้าตรู่นมัสการพระเจ้า แล้วเขาทั้งหลายก็กลับไปบ้านที่รามาห์และเอลคานาห์ก็สมสู่กับฮันนาห์ภรรยาของตน
และพระเจ้าทรงระลึกถึงนาง
ในคำถามที่ว่าเราควรใช้เวลาน่านสักเท่าไรในการเฝ้าเดี่ยว เป็นคำถามที่คนมักถามบ่อย ๆ การใช้เวลาในการเฝ้าเดี่ยวมักขึ้นอยู่กับตัวเราเองกับพระเจ้าว่าเรามีความต้องการมากเพียงใดในการใช้เวลากับพระเจ้า ถ้าเป็นการเฝ้าเดี่ยวครั้งแรก เราอาจจะใช้เวลาประมาณ 15 นาที ซึ่งต่อไปจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อย่างเป็นธรรมชาติเมื่อจิตวิญญาณเจริญเติบโตขึ้น ไม่ว่าเราจะใช้เวลา 15 นาที หรือนานนับเป็นชั่วโมง ในการเฝ้าเดี่ยว เราควรใช้เวลานั้นอย่างมีคุณภาพ การเฝ้าเดี่ยวอย่างสม่ำเสมอจะดีกว่าการทำนาน ๆ ครั้ง แม้ว่าแต่ละครั้งจะนานเป็นชั่วโมงก็ตาม 


ค. การเลือกสถานที่ที่เหมาะสม
เราควรเลือกสถานที่ที่เราสามารถใช้เวลากับพระเจ้าได้อย่างมีคุณภาพ สถานที่ดังกล่าวจะเป็นสถานที่พิเศษสำหรับเรา สถานที่ที่ดีควรเป็นสถานที่ที่ แยกออกจากสิ่งรบกวนต่างๆ ควรเป็นสถานที่ที่อ่านพระคัมภีร์ได้ แสงสว่างเพียงพอ ง. วางแผนง่าย ๆ ในการนำสิ่งต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการเฝ้าเดี่ยว เช่น พระคัมภีร์ สมุดจด หนังสือเพลง กีตาร์และอุปกรณ์อื่น ๆที่เราเห็นว่าเป็นส่วนประกอบในการเฝ้าเดี่ยว เราควรวางแผนลำดับการเฝ้าเดี่ยวเบื้องต้นดังนี้
1.) 
เข้ามาเฝ้าพระเจ้าด้วยใจสงบ
2.) 
อธิษฐานสารภาพความบาปผิดต่อพระเจ้า
3.) 
อ่านพระคัมภีร์ด้วยใจอธิษฐาน เพื่อให้พระเจ้าพูดกับเราผ่านทางพระคำของพระองค์ เราอธิษฐานสนทนากับพระเจ้า
โดยการอ่านพระสัญญาของพระองค์ เราควรอ่านพระคัมภีร์ด้วยพิจารณาอย่างช้าๆ
4.) 
เขียนสิ่งที่พระเจ้าตรัสในใจของเราเมื่อเฝ้าเดี่ยวในสมุดจด
5.) 
นมัสการและอธิษฐานกับพระเจ้าในสิ่งนั้น ที่เราพบจากการอ่านพระคัมภีร์ การเฝ้าเดี่ยว ให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา ทูลขอตามภาระใจของเราคำค้น :การเฝ้าเดี่ยว,เวปไซด์คริสเตียน,นมัสการ,พระคำภีร์,พระวจนะคำ,หนุนใจ,พระเยซูคริสต์,พระ เจ้า,God,การเฝ้าเดี่ยว,การอธิฐาน,วันคริสมาส,วันอีสเตอร์,วันวาเลนไท น์,หลักความเชื่อ,คำพยานชีวิต,ประสบการณ์พระพร,การรับใช้,พระวิญญานบริสุ ทธิ์,พระบุตร,Holly Spirit,คริสจักร,คำเทศนา,ดาวน์โหลดเพลงนมัสการ,ดาวน์โหลด เพลงworship,Download music,Mp3,Cristain music,Worship song,ห้องชั้นบน,ชุมชนคนรักพระเจ้า,คำพยานชีวิต,ผู้เชื่อใหม่,เปิดใจต้อนรับ พระเยซู,หนังคริสเตียน,ภาพยนต์คริสเตียน,ขายดีวีดี,หนังต่างประเทศ,พระเยซูคริสต์ทรงฟื้นขึ้นจากความตาย , วันEaster,วันอีสเตอร์