หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

๏ การสรรเสริญที่เกิดผล

1. ลักษณะการสรรเสริญแบบกษัตริย์เยโฮชาฟัท

1.1 เมื่อมีปัญหาหรือสถาณการณ์ที่เลวร้ายเข้ามาในชีวิต ให้เราตอบสนองอย่างถูกต้องโดยการเข้าหาพระเจ้าด้วยความถ่อมใจ ดังเช่นกษัตริย์โยฮาชาฟัท เมื่อประสบกาับสถาณการณ์ที่ดังพบกับศึกสงครามรุมล้อมรอบด้าน  กษัตริย์เยโฮชาฟัท ประกาศอดอาหารอธิษฐานทั่วประเทศ เป็นการถ่อมใจเข้าหาพระเจ้า พึ่งพาพระเจ้า มุ่งใกล้ชิดพระเจ้าด้วยความถ่อมใจ
  สดด35:3 ขอทรงเตรียมหอกและขวานศึกสู้ผู้ไล่ตามข้าพระองค์ ขอตรัสกับจิจใจข้าพระองค์ว่า " เราเป็นผู้ช่วยกู้ของเจ้า "
1.2 การสรรเสริญพระเจ้าด้วยจิตใจที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เกิดเป็นพลัง

  สดด133:1ดูเถิด ซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นการดี และน่าชื่นใจมากสักเท่าใด
  มธ18:19-20 เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายอีกว่า ถ้าในพวกท่านที่อยู่ในโลกสองคนจะร่วมใจกันขอสิ่งหนึ่งสิ่งใด พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็จะทรงกระทำให้ ด้วยว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหนๆในนามของเรา เราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่น
1.3 การสรรเสริญด้วยใจที่เห็นพระเจ้ายิ่งใหญ่
- เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์เป็น
  สดด36:5 ข้าแต่พระเจ้า ความรักมั่นคงของพระองค์อยู่ในฟ้าสวรรค์ ความสัตย์ซื่อของพระองค์ไปถึงเมฆ
  สดด25:8 พระเจ้าทรงเป็นผู้ประเสริฐและเที่ยงธรรม เพราะฉะนั้นพระองค์ทรงสั่งสอนพระมรรคานั้นแก่คนบาป
- สรรเสริญความยิ่งใหญ่เพราะพระสัญญาของพระเจ้าที่เรามีส่วนได้รับ
- สรรเสริญพระเจ้าด้วยใจจดจ่อกับพระเจ้า ถ้าเรามืดแปดด้าน ให้เราจดจ่อที่พระเจ้า ไม่กระวนกระวายใจและไม่วิตกกังวลต่อสถาณการณ์ที่เราต้องเผชิญ

2. พระเจ้าจะทรงสถิตย์อยู่กับคนของพระองค์อยู่เสมอ

2.1 พระเจ้าจะทรงหนุนใจ  พระเจ้ารักและห่วงใยคนของพระเจ้า เมื่อเราประสบภาวะปัญหา ให้เราละปัญหา ความหวาดกลัวดังกล่าวไว้กับพระเจ้า เพราะสงครามนี้เป็นของพระเจ้า  องค์พระผู้เป็นเจ้าจัดเข้ามาจัดการปัญหาทุกอย่างของเราให้หมดสิ้นไป
  2 ทธ 1:7 เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวให้เรา แต่ได้ทรงประทานจิตที่กอปรด้วยฤทธิ์ ความรัก และการบังคับตนเองให้แก่เรา
2.2 พระเจ้าจะบอกสิ่งที่เราต้องทำ และในส่วนของเราจะต้องตั้งมั่นในความไม่ประมาท ดำเนินชีวิตติดสนิทกับพระเจ้า

3.การตอบสนองการทรงสถิตของพระเจ้า

3.1 เราสามารถก้มกราบนมัสการพระเจ้าด้วยท่าทีที่เราต้องการ
3.2 เราสามารถยืนขึ้นถวายพระเกียรติให้แกพระเจ้า
3.3 เราสามารถยืนขึ้นถวายการสรรเสริญพระยะโฮวาห์ พระเจ้าผู้เป็นที่รักยิ่งของเราทั้งหลายด้วยเสียงอันดัง

ที่มา : การบรรยายพิเศษ the All Christian church

คำ ค้น :เวปไซด์คริสเตียน,นมัสการ,พระคำภีร์,พระวจนะคำ,หนุนใจ,พระเยซูคริสต์,พระ เจ้า,God,การเฝ้าเดี่ยว,การอธิฐาน,วันคริสมาส,วันอีสเตอร์,วันวาเลนไท น์,หลักความเชื่อ,คำพยานชีวิต,ประสบการณ์พระพร,การรับใช้,พระวิญญานบริสุ ทธิ์,พระบุตร,Holly Spirit,คริสจักร,คำเทศนา,ดาวน์โหลดเพลงนมัสการ,ดาวน์โหลด เพลงworship,Download music,Mp3,Cristain music,Worship song,ห้องชั้นบน,ชุมชนคนรักพระเจ้า,คำพยานชีวิต,ผู้เชื่อใหม่,เปิดใจต้อนรับ พระเยซู,หนังคริสเตียน,ภาพยนต์คริสเตียน,ขายดีวีดี,หนังต่างประเทศ